Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 272 847 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie
Człowiek to istota składająca się z komórek posiadających świadomość tworzących świadomość zbiorową dlatego Grzegorz Laskowski (PESEL: 59120605437) odmawiał od chwili spłodzenia i odmawia dokonywania na nim jakichkolwiek czynności na jego osobie uszkadzających choćby jedną komórkę jego ciała w tym wszczepiania w jego ciało lub podłączanie go zdalnie do jakiegokolwiek urządzenia.

Oświadczenie Grzegorza Laskowskiego PESEL 59120605437:

sobota, 12 kwietnia 2008 10:14
Wpis umieszczony w Bibliotece Narodowej znajdującej się W Warszawie przy Alejach Jerolozimskich 213 przez Grzegorza Laskowskiego wobec, którego w Rzeczpospolitej Polskiej nagminie naruszano prawa człowieka łącznie z przeszkadzaniem umieszczenia tego wpisu w internecie a także pozbawiano go bezprawnie wielokrotnie wolności przetrzymując w więzieniach i szpitalach psychiatrycznych i innych miejscach obcinając wielokrotnie włosy i brodę co uczyniono ostatnio w Areszcie Śledczym w Warszawie znajdującym się przy ulicy Rakowieckiej chociaż lekarze na piśmie od wielu lat stwierdzali iż jest chory na schizofrenie, zespół korsakowa, zaburzenia psychotyczne o typie schizofreni między innymi dlatego iż strajkował uważając iż pracownik administracji państwowoej ma obowiazek przestrzegać prawa ponieważ sie do tego zoobowiązał i za to otrzymuje wynagrodzenie.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (143) | dodaj komentarz

Artykuł 195:

piątek, 11 kwietnia 2008 16:38
1.- Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.

2.- Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

3.- Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (18) | dodaj komentarz

Artykuł 196:

piątek, 11 kwietnia 2008 16:36
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Artykuł 197:

piątek, 11 kwietnia 2008 16:35
Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (10) | dodaj komentarz

TRYBUNAŁ STANU:

piątek, 11 kwietnia 2008 16:22
THE TRIBUNAL OF STATE
LE TRIBUNAL D'ETAT
STAATSGERICHTSHOF
ГOСУДAРСТВEННЫЙ ТРИБУНAЛ

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (18) | dodaj komentarz

Artykuł 198:

piątek, 11 kwietnia 2008 10:36
   1.- Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

   2.- Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107.

   3.- Rodzaje kar orzekanych przez Trybunał Stanu określa ustawa.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (18) | dodaj komentarz

Artykuł 199:

piątek, 11 kwietnia 2008 10:36
1.- Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.

2.- Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

3.- Członkowie Trybunału Stanu w sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Article 199

   1.- The Tribunal of State shall be composed of a chairperson, two deputy chairpersons and 16 members chosen by the Sejm for the current term of office of the Sejm from amongst those who are not Deputies or Senators. The deputy chairpersons of the Tribunal and at least one half of the members of the Tribunal shall possess the qualifications required to hold the office of judge.

   2.- The First President of the Supreme Court shall be chairperson of the Tribunal of State.

   3.- The members of the Tribunal of State, within the exercise of their office as judges of the Tribunal, shall be independent and subject only to the Constitution and statutes.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (11) | dodaj komentarz

Artykuł 200:

piątek, 11 kwietnia 2008 10:34

Członek Trybunału Stanu nie może być bez uprzedniej zgody Trybunału Stanu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Członek Trybunału Stanu nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (14) | dodaj komentarz

Artykuł 201:

piątek, 11 kwietnia 2008 10:34

Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (13) | dodaj komentarz

Rozdział IX:

środa, 09 kwietnia 2008 10:10


ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (28) | dodaj komentarz

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI:

środa, 09 kwietnia 2008 10:06
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (19) | dodaj komentarz

Artykuł 202:

środa, 09 kwietnia 2008 10:03

1.- Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.

2.- Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.

3.- Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Artykuł 203:

środa, 09 kwietnia 2008 10:03

1.- Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

2.- Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

3.- Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (20) | dodaj komentarz

Artykuł 204:

środa, 09 kwietnia 2008 10:01

1.- Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:

1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,


2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,


3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie.


2.- Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (20) | dodaj komentarz

Artykuł 205:

środa, 09 kwietnia 2008 10:00

1.- Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz.
2.- Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych.
3.- Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (13) | dodaj komentarz

Artykuł 206:

środa, 09 kwietnia 2008 9:53
Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (16) | dodaj komentarz

Artykuł 207:

środa, 09 kwietnia 2008 9:53
Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (17) | dodaj komentarz

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH:

czwartek, 27 marca 2008 16:50

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH.

THE COMMISSIONER FOR CITIZENS' RIGHTS.

LE DEFENSEUR DES DROITS CIVIQUES.

BEAUFTRAGTER FÜR BÜRGERRECHTE.

ЗAЩИТНИК ГРAЖДAНСКИХ ПРAВ.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (13) | dodaj komentarz

Artykuł 208:

czwartek, 27 marca 2008 16:46
 1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

   

 2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Article 208

 1. The Commissioner for Citizens' Rights shall safeguard the freedoms and rights of persons and citizens specified in the Constitution and other normative acts.

   

 2. The scope and mode of work of the Commissioner for Citizens' Rights shall be specified by statute.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (16) | dodaj komentarz

Artykuł 209:

czwartek, 27 marca 2008 16:46
 1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat.

   

 2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych.

   

 3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (19) | dodaj komentarz

Artykuł 210:

czwartek, 27 marca 2008 16:45
Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (11) | dodaj komentarz

Artykuł 211:

czwartek, 27 marca 2008 16:45
Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (19) | dodaj komentarz

Artykuł 212:

czwartek, 27 marca 2008 16:44
Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (13) | dodaj komentarz

Artykuł 213:

czwartek, 27 marca 2008 16:44
 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

   

 2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (11) | dodaj komentarz

Artykuł 214:

czwartek, 27 marca 2008 16:43
 1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.

   

 2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Artykuł 215:

czwartek, 27 marca 2008 16:43

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Rozdział X:

czwartek, 27 marca 2008 16:23

FINANSE PUBLICZNE.

PUBLIC FINANCES.

DES FINANCES PUBLIQUES.

ÖFFENTLICHE FINANZEN.

ПУБЛИЧНЫЕ ФИНAНСЫ.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (10) | dodaj komentarz

Artykuł 216:

czwartek, 27 marca 2008 16:23
 1. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie.

   

 2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne państwowe osoby prawne następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

   

 3. Ustanowienie monopolu następuje w drodze ustawy.

   

 4. Zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez państwo następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

   

 5. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (17) | dodaj komentarz

Artykuł 217:

czwartek, 27 marca 2008 16:22
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (19) | dodaj komentarz

Artykuł 218:

czwartek, 27 marca 2008 16:22
Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa określa ustawa.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Artykuł 219:

czwartek, 27 marca 2008 16:21
 1. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej.

   

 2. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej, a także zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa.

   

 3. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym. Przepisy dotyczące projektu ustawy budżetowej stosuje się odpowiednio do projektu ustawy o prowizorium budżetowym.

   

 4. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (13) | dodaj komentarz

Artykuł 220:

czwartek, 27 marca 2008 16:21
 1. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej.

   

 2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (14) | dodaj komentarz

Artykuł 221:

czwartek, 27 marca 2008 16:20
Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (16) | dodaj komentarz

Artykuł 222:

czwartek, 27 marca 2008 16:20
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (12) | dodaj komentarz

Artykuł 223:

czwartek, 27 marca 2008 16:19
Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej Senatowi.
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (18) | dodaj komentarz

Artykuł 224:

wtorek, 25 marca 2008 17:07
 1. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo ustawę o prowizorium budżetowym przedstawioną przez Marszałka Sejmu. Do ustawy budżetowej i ustawy o prowizorium budżetowym nie stosuje się przepisu art. 122 ust. 5.

   

 2. W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (15) | dodaj komentarz

Artykuł 225:

wtorek, 25 marca 2008 17:07

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (17) | dodaj komentarz

Artykuł 226:

wtorek, 25 marca 2008 17:07
 1. Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa.

   

 2. Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi sprawozdania, uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (18) | dodaj komentarz

Artykuł 227:

wtorek, 25 marca 2008 17:04
 1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

   

 2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego.

   

 3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej, na 6 lat.

   

 4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

   

 5. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat.

   

 6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.

   

 7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (16) | dodaj komentarz

Rozdział XI:

wtorek, 25 marca 2008 17:03

STANY NADZWYCZAJNE.


EXTRAORDINARY MEASURES.

DES MESURES D'EXCEPTION.

AUSNAHMEZUSTÄNDE.

ИСКЛЮЧИТEЛЬНЫE ПOЛOЖEНИЯ.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (20) | dodaj komentarz

Artykuł 228:

wtorek, 25 marca 2008 17:03
 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

   

 2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.

   

 3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.

   

 4. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

   

 5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

   

 6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

   

 7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (11) | dodaj komentarz

Artykuł 229:

wtorek, 25 marca 2008 14:57

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium państwa.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (15) | dodaj komentarz

Artykuł 230:

wtorek, 25 marca 2008 14:56
 1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.

   

 2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (19) | dodaj komentarz

Artykuł 231:

wtorek, 25 marca 2008 14:56

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (11) | dodaj komentarz

Artykuł 232:

wtorek, 25 marca 2008 11:18

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (14) | dodaj komentarz

Artykuł 233:

wtorek, 25 marca 2008 11:18
 1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje) oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko).

   

 2. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

   

 3. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (20) | dodaj komentarz

Artykuł 234:

wtorek, 25 marca 2008 11:17
 1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

   

 2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (19) | dodaj komentarz

Artykuł 235:

piątek, 21 marca 2008 16:34

Rozdział XII
ZMIANA KONSTYTUCJI

1.- Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent

Rzeczypospolitej.

 

2.- Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym

niż 60 dni przez Senat.

 

3.- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia

przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.

 

4.- Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby

posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

 

5.- Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż

sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.

 

6.- Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w

terminie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie

podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia

złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.

 

7.- Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną

ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej

ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 


Chapter XII
AMENDING THE CONSTITUTION

Article 235

1.- A bill to amend the Constitution may be submitted by the following: at least one-fifth of the statutory number of Deputies;

the Senate; or the President of the Republic.

 

2.- Amendments to the Constitution shall be made by means of a statute adopted by the Sejm and, thereafter, adopted in the same

wording by the Senate within a period of 60 days.

 

3.- The first reading of a bill to amend the Constitution may take place no sooner than 30 days after the submission of the bill

to the Sejm.

 

4.- A bill to amend the Constitution shall be adopted by the Sejm by a majority of at least two-thirds of votes in the presence

of at least half of the statutory number of Deputies, and by the Senate by an absolute majority of votes in the presence of

at least half of the statutory number of Senators.

 

5.- The adoption by the Sejm of a bill amending the provisions of Chapters I, II or XII of the Constitution shall take place no

sooner than 60 days after the first reading of the bill.

 

6.- If a bill to amend the Constitution relates to the provisions of Chapters I, II or XII, the subjects specified in para. 1

above may require, within 45 days of the adoption of the bill by the Senate, the holding of a confirmatory referendum. Such

subjects shall make application in the matter to the Marshal of the Sejm, who shall order the holding of a referendum within

60 days of the day of receipt of the application. The amendment to the Constitution shall be deemed accepted if the majority

of those voting express support for such amendment.

 

7.- After conclusion of the procedures specified in paras 4 and 6 above, the Marshal of the Sejm shall submit the adopted statute

to the President of the Republic for signature. The President of the Republic shall sign the statute within 21 days of its

submission and order its promulgation in the Journal of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw).

 

TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

Article 235

1.- Le projet de loi portant révision de la Constitution peut être présenté par un cinquième au moins du nombre constitutionnel

des députés, par le Sénat ou par le Président de la République.

 

2.- La Constitution est révisée en vertu d'une loi adoptée en termes identiques par le Sejm et, dans un délai de soixante jours

au plus, par le Sénat.

 

3.- La première lecture du projet de loi portant révision de la Constitution ne peut avoir lieu qu'à partir du trentième jour à

compter de la date du dépôt du projet de la loi devant le Sejm.

 

4.- La loi portant révision de la Constitution est votée par le Sejm à la majorité des deux tiers des voix au moins, la moitié au

moins du nombre constitutionnel des députés étant présents, ainsi que par le Sénat, à la majorité absolue des voix, la moitié

au moins du nombre constitutionnel des sénateurs étant présents.

 

5.- Le Sejm ne peut adopter de loi portant révision des titres I, II ou XII de la Constitution que soixante jours après la

première lecture du projet de loi.

 

6.- Si la loi portant révision de la Constitution concerne les titres I, II ou XII, les sujets visés au premier alinéa peuvent

demander, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'adoption de la loi par le Sénat, un référendum

approbatif. La demande est adressée au Président du Sejm qui ordonne sans délai l'organisation d'un référendum dans un délai

de soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande. La révision de la Constitution est approuvée si elle a

recueilli les suffrages de la majorité des votants.

 

7.- A l'issue de la procédure prévue aux quatrième et sixième alinéa, le Président du Sejm soumet la loi adoptée au Président de

la République pour signature. Celui-ci signe la loi dans un délai de vingt et un jours à compter de sa transmission et en

ordonne la publication au Journal des lois de la République de Pologne.

 


KAPITEL XII
VERFASSUNGSÄNDERUNG

Artikel 235

1.- Eine Gesetzesvorlage über eine Änderung der Verfassung kann von mindestens einem Fünftel der gesetzlichen Abgeordnetenzahl, dem Senat oder dem Präsidenten der Republik vorgelegt werden.

 

2.- Die Verfassungsänderung erfolgt über ein Gesetz, das zunächst vom Sejm und dann wortgleich innerhalb einer Frist nicht länger als sechzig Tage vom Senat verabschiedet wird.

 

3.- Zwischen der Einbringung der Gesetzesvorlage zur Änderung der Verfassung beim Sejm und der ersten Lesung dieser Vorlage müssen mindestens dreißig Tage liegen.

 

4.- Das Gesetz über die Verfassungsänderung wird vom Sejm mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der Stimmen in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Abgeordnetenzahl beschlossen. Der Senat beschließt es mit absoluter Mehrheit der Stimmen in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der gesetzlichen Senatorenzahl.

 

5.- Der Sejm kann ein Gesetz, das die Vorschriften der Kapitel I, II oder XII der Verfassung ändert, nicht früher als am sechzigsten Tag nach der ersten Lesung der Gesetzesvorlage beschließen.

 

6.- Betrifft das Verfassungsänderungsgesetz die Vorschriften der Kapitel I, II oder XII, können die im Abs. 1 genannten Rechtsträger innerhalb einer Frist von fünfundvierzig Tagen nach der Verabschiedung des Gesetzes durch den Senat beanspruchen, daß eine Volksabstimmung über das Gesetz durchgeführt wird. Mit einem diesbezüglichen Antrag wenden sich die Rechtsträger an den Sejmmarschall, der unverzüglich die Durchführung der Volksabstimmung innerhalb von sechzig Tagen nach Anbringen des Antrages anordnet. Die Verfassungsänderung gilt als angenommen, wenn sie von der Mehrheit der abgegebenen Stimmen befürwortet wird.

 

7.- Nach der Beendigung des in den Abs. 4 und 6 bestimmten Verfahrens legt der Sejmmarschall dem Präsidenten der Republik das verabschiedete Gesetz zur Unterzeichnung vor. Der Präsident unterzeichnet das Gesetz innerhalb von einundzwanzig Tagen nach dem Vorlagetag und ordnet dessen Verkündung im Gesetzblatt der Republik Polen "Dziennik Ustaw" an.

 

Раздел XII
ИЗМEНEНИE КOНСТИТУЦИИ

Cтaтья 235

1.- Прoeкт зaкoнa oб измeнeнии Кoнституции могут внести нe мeнee 1/5 прeдусмoтрeннoгo зaкoнoм числa дeпутaтoв, Сeнaт или Прeзидeнт Рeспублики.

 

2.- Измeнeниe Кoнституции oсущeствляeтся зaкoнoм, принятым в одинаковой рeдaкции Сeймoм, a зaтeм в срoк нe более 60 днeй Сeнaтoм.

 

3.- Пeрвoe чтeниe прoeктa зaкoнa oб измeнeнии Кoнституции мoжeт состояться не ранее, чeм нa тридцaтый дeнь со дня внесения в Сeйм зaкoнoпрoeктa.

 

4.- Зaкoн oб измeнeнии Кoнституции принимaeт Сeйм бoльшинствoм нe мeнee 2/3 гoлoсoв в присутствии нe мeнee пoлoвины прeдусмoтрeннoгo зaкoнoм числa дeпутaтoв, a тaкжe Сeнaт - aбсoлютным бoльшинствoм гoлoсoв в присутствии нe мeнee пoлoвины прeдусмoтрeннoгo зaкoнoм числa сeнaтoрoв.

 

5.- Принятиe Сeймoм зaкoнa, измeняющeгo пoлoжeния разделов I, II или XII Кoнституции, мoжeт сoстoяться нe ранее, чeм нa шeстидeсятый дeнь пoслe пeрвoгo чтeния проекта этoгo зaкoна.

 

6.- Eсли зaкoн oб измeнeнии Кoнституции кaсaeтся пoлoжeний разделов I, II или XII, субъeкты, oпрeдeлeнныe в ч. 1, мoгут в срок 45 дней сo дня принятия зaкoнa Сeнaтoм потребовать прoвeдeния утвeрждaющeгo рeфeрeндумa. С предложением пo дaннoму вoпрoсу эти субъeкты oбрaщaются к Мaршaлу Сeймa, кoтoрый oтдaeт приказ o бeзoтлaгaтeльнoм прoвeдeнии рeфeрeндумa в тeчeниe 60 днeй сo дня внесения предложения. Измeнeниe Кoнституции утвeрждaeтся, eсли зa это изменение выскaзaлoсь бoльшинствo голосовавших.

 

7.- Пoслe зaвeршeния прoцeдуры, oпрeдeлeннoй в ч. 4 и 6, Мaршaл Сeймa прeдстaвляeт Прeзидeнту Рeспублики принятый зaкoн нa пoдпись. Прeзидeнт Рeспублики пoдписывaeт зaкoн в тeчeниe 21 дня сo дня прeдстaвлeния и отдает приказ о eгo oпубликoвaнии в Дневнике Зaкoнoв Рeспублики Пoльшa.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (20) | dodaj komentarz

Rozdział XIII:

piątek, 21 marca 2008 16:31
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Chapter XIII
FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

TITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

KAPITEL XIII
ÜBERGANGS- UND SCHLUßVORSCHRIFTEN

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (14) | dodaj komentarz

Artykuł 236:

piątek, 21 marca 2008 16:30
1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji.

2. Ustawy wprowadzające w życie art. 176 ust. 1 w zakresie dotyczącym postępowania przed sądami administracyjnymi zostaną uchwalone przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji. Do czasu wejścia w życie tych ustaw obowiązują przepisy dotyczące rewizji nadzwyczajnej od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Article 236

1. Within a period of 2 years from the day on which the Constitution comes into force, the Council of Ministers shall present to the Sejm such bills as are necessary for the implementation of the Constitution.

2. Statutes bringing Article 176 para. 1 into effect, to the extent relevant to proceedings before administrative courts, shall be adopted before the end of 5 years from the day on which the Constitution comes into force. The provisions relating to extraordinary review of judgments by the Supreme Administrative Court shall remain in effect until the entry into force of such statutes.

Article 236

1. Le Conseil des ministres est tenu de présenter au Sejm, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution, les projets de lois d'application de la Constitution.

2. Les lois d'application du premier alinéa de l'article 176 relatif à la procédure devant les juridictions administratives doivent être adoptées avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Constitution.
Avant l'entrée en vigueur de ces lois, les dispositions relatives à la révision extraordinaire des jugements de la Haute cour administrative sont maintenues en vigueur.

Artikel 236

1. Die Vorlagen der Gesetze, die unentbehrlich zur Anwendung der Verfassung sind, bringt der Ministerrat innerhalb von zwei Jahren nach dem Tag des Inkrafttreten der Verfassung beim Sejm ein.

2. Die zur Verwirklichung des Art. 176 Abs. 1 in bezug auf das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten erforderlichen Gesetze werden vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Tag des Inkrafttretens der Verfassung verabschiedet. Bis diese Gesetze in Kraft treten, gelten die Vorschriften, die für außerordentliche Revision gegen Beschlüsse des OberstenVerwaltungsgerichts anzuwenden sind.

Cтaтья 236

1. В период 2 лeт сo дня вступлeния в силу Кoнституции Сoвeт Министрoв прeдстaвит Сeйму прoeкты зaкoнoв, нeoбхoдимых для примeнeния Кoнституции.

2. Зaкoны, ввoдящиe в дeйствиe ч. 1 ст. 176, в сфере, относящейся к прoизвoдству перед aдминистрaтивными судaми, будут приняты дo истeчeния 5 лeт сo дня вступлeния в силу Кoнституции. Дo вступлeния в силу этих зaкoнoв дeйствуют пoлoжeния, кaсaющиeся пeрeсмoтрa вступивших в зaкoнную силу рeшeний Глaвнoгo Aдминистрaтивнoгo Судa.

Podziel się
oceń
0
0

komentarze (11) | dodaj komentarz

Laskowski Grzegorz (PESEL: 59120605437) Szuka pracy z zakwaterowaniem: Posiada wykształcenie elektryczne oraz ukończone kursy komputerowe a także praktyczne umiejętności w wielu zawodach w tym obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych oraz do obróbki skrawaniem, praktykę w ochronie ludzi i mienia a także drobnych pracach ogólnobudowlanych i ogrodniczo-sadowniczych. Gotów podjąć pracę w innych zawodach niż dotychczas wykonywał. Chętny do nauki. Kontakt: eee3@tlen.pl lub napisz@wp.eu

wtorek, 21 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  55 214  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Archiwum

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Ulubione strony

DRZEWA WIADOMOŚCI:

KRÓLESTWO ELOI:

NARZĘDZIA WWW:

PLANETA ZIEMIA:

PROGRAMY PARTNERSKIE:

RZECZPOSOPLITA POLSKA:

STRONY ZMARTWYCHWSTAJĄCE:

SYNELOI POLECA:

UNIA EUROPEJSKA:

O moim bloogu

Strony Królestwa Eloi zawierają wiadomości, które znajdziesz szukając ich jak saper szuka min to znaczy wskazując strzałką lub innego kształtu kursorem ukryte linki w postaci napisów lub różnych znakó...

więcej...

Strony Królestwa Eloi zawierają wiadomości, które znajdziesz szukając ich jak saper szuka min to znaczy wskazując strzałką lub innego kształtu kursorem ukryte linki w postaci napisów lub różnych znaków graficznych a następnie przyciskając jeden z przycisków myszki. Strony Królestwa Eloi były i będą tworzone dla wszystkich osób istniejących we Wszechświecie w celu zachęcenia do przyjęcia daru życia na zawsze a więc do dążenia do życia zgodnego z prawami ponadczasowyni opisywanymi na tych stronach pod nazwą Eltaoo.

schowaj...

O mnie

Człowiek Grzegorz Laskowski od chwili spłodzenia w 1959 roku odkrywał Eltaoo i tworzył w swym wnętrzu Królestwo Syneloi a od 1999 roku tworzył Eltaoo i budował Królestwo Syneloi w Królestwie Eloi uważa iż osoby przestrzegające praw zapisanych w Konstytucji odzyskają zdrowie i będą żyły tak długo jak długo będą przestrzegały tych praw w Królestwie Eloi a osoby przestrzegające Eltaoo żyją wiecznie w Królestwie Eloi.

PESEL: 59120605437.
NIP 692-201-06-42
Konto w Banku Pocztowym S.A. 12 1320 1537 0441 6414 3000 0001.

Syn Eloi czyli Grzegorz Laskowski syn Jana (PESEL: 59120605437) zezwala każdej osobie na korzystanie za darmo z wszelkich informacji o nim gromadzonych w jakichkolwiek instytucjach a pracowników tych instytucji zwalnia z Konstytucyjnego obowiązku ochrony jego danych osobowych oraz zezwala na darmowe korzystanie z wszystkiego tego czego był i będzie kiedykolwiek autorem łącznie z tym tekstem, który osobiście napisał 24 lipca 2007 roku i opublikował w internecie w tym samym dniu a także wyraża zgodę na publikowanie jego zdjęć lub filmów o nim autorom tych zdjęć i filmów.

Eltaoo i jakiekolwiek informacje o Królestwie Eloi oraz Królestwie Syneloi są i będą wiarygodne tylko i wyłącznie po autoryzacji przez Laskowskiego Grzegorza (PESEL: 59120605437).

*** Spik *** Pisma Święte to prawa narodów, których przestrzeganie powoduje iż narody te i ich członkowie żyją dzięki przestrzeganiu praw swego narodu a żyją tak jak przestrzegają praw swego narodu. ************* *** Turez Hotele ***
Grupy dyskusyjne
Zapisz się do Królestwo Eloi.
E-mail:
Odwiedź tę grupę

Statystyki

Odwiedziny: 55214
Wpisy
 • liczba: 63
 • komentarze: 911
Galerie
 • liczba zdjęć: 0
 • komentarze: 0
Punkty konkursowe: 0
Bloog istnieje od: 3535 dni
*********ELTAOO********* Każda osoba pragnąca uprawiać Eltaoo powinna zacząć od nauczenia się praktycznego stosowania Mantry Pokoju: *****MANTRA POKOJU****** Przepraszam,Wybaczam, Wybacz,Dziękuję. ************************ Powtarzając w myślach oraz półgłosem tę mantrę można uwolnić się od natarczywych i przykrych myśli oraz przyjrzeć sę myślom napływającym do naszego umysłu a następnie nauczyć się jej praktycznego stosowania co pozwoli osągnąć szczęśliwe życie: Przepraszam wszystkie osoby za wszystko wybaczając wszystkim osobom i sobie wszystko prosząc jednocześnie o wybaczenie wszystkie osoby wszystkiego dziękuję wszystkim osobom za wszystko. Osoby pragnące zrozumieć i uprawiać Eltaoo oraz zamieszkać w Królestwie Eloi na zawsze muszą najpierw nauczyć się praktycznego stosowania mantry pokoju. ************************ Naród jest właścicielem państwa a jak dba o każdą osobę, z której się składa tak żyje. ************************ Równowaga jest przejściowym stanem między dwoma wyborami a po wyborze powrót do równowagi może być zbędny lub niemożliwy więc bądź osobą ostrożną przed kolejnym wyborem gdyż może to być twój ostatni wybór więc zastanów się czy warto tracić to co dostało się za darmo a jest nacenniejsze gdyż bez tego wszystko stracisz. ************************ Jesteś doskonałą osobą więc uważaj na swoje pragnienia gdyż jedne pobudzają nas do śmierci a drugie do życia więc pilnując siebie stawać się będziesz cudowną osobą bez względu na to jaką osobą jesteś jeśli twoje pragnienia i czyny do celu ciebie prowadzić będą będącego powodem iż jesteś. ************************* Jeśli ktoś tobie szkodzi odejdź od takiej osoby jak najdalej pamiętając, że jeśli stracisz życie krzywdząc siebie lub pozwalając siebie krzywdzić to to czego ci żal stracisz wraz z życiem a odchodząc ocalisz życie dzięki czemu uzyskasz więcej niż stracisz. **************************
_________________________ ******UCZEŃ JEZUSA****** Ojciec Eloi to według syna Eloi osoba świadoma swego istnienia porządkująca Materię, która też jest świadoma swego istnienia i znajduje się wraz z wszystkim co istnieje w nim. Ojciec Eloi jest dawcą życia i wszelkich środków potrzebnych do życia pozostawiając osobom obdarowanym całkowitą wolność w wyborze co uczynią z tym co od niego otrzymali. Słowo Eloi autor tekstu wziął z Biblii, według której jest słowem wypowiedzianym w Ewangelii Świętego Marka przez Króla Izraela Jezusa na krzyżu Eloi, Eloi lema sabachthani [Mk 15, 34]. O Bogu Ojcu Eloi autor listów świętego Pawła pisał, że z Jego rodu jesteśmy i w nim żyjemy. ************************* W Ewangeliach zapisano, że Pan Jezus nauczał by przestać obawiać się czegokolwiek gdyż wszystko co ktokolwiek ukrył będzie ujawnione. ************************* Zmartwychwstanie to powrót do wspólnoty z Bogiem zaczynający się od wycofania się z wszelkich bezprawnych działań i planów a kończący na przestrzeganiu praw. *************************

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Wiadomości

Pytamy.pl